Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   TeatrşünaslarMasmakhanum Gubadova

Masmakhanum entered the faculty of Cultural enlightenment of the Azerbaijan state culture institute, in 1974. After graduating institute she began work In the deans office of the faculty of cultural enlightenment, in the ``The profession of an actor of theatre and cinema`` and `` Activities theatre the profession of a producer`` departments as Head laboratory assistant.

She wrote a number of science - publicistic articles, Methodical meanses and books - "H.Cavid dramaturgiyasının səhnə təcəssümü", "Dünya mədəniyyətinin inkişafında Şərqin rolu", "Əli bəy Hüseynzadənin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında rolu", "Azərbaycan teatrının tarixinə dair metodiki göstəriş", "Azərbaycanda maarifçiliyin inkişaf mərhələləri", Əli bəy Hüseynzadə və teatr" , "Ə.Hüseynzadənin milli- mənəvi fikir tariximizdə rolu ", "H.Cavid yaradıcılığında Ə.Hüseynzadə ideyalarına bağlılıq", "C.Cabbarlı dramaturgiyasına yeni bir nəzər", "Söz səsin sehrinə düşəndə".