Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D Muzey ekspozisiyası Virtual tur Ensiklopedik teatr lüğəti Saytoqrafiya Epistolyar irs  

Teatr xadimləri   TeatrşünaslarHacinski Mehdi bəy

 

Hacınski Mehdi bəy Süleyman bəy oğlu (1879-1941), görkəmli maarif və mədəniyyət xadimi, publisist, naşir, Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamentinin üzvü 1906-cı ildәn «Nicat» xeyriyyә cәmiyyәtinin teatr bölmәsinә rәhbәrlik etmiş, 1914-cü ildәn «Sәfa» cәmiyyәti teatr bölmәsinin sәdr müavini olmuşdur. Dövri mәtbuatda Azәrbaycan teatrına, aktyor sәnәtinә aid mәqalә, oçerk, hekayә vә felyetonlar dәrc etdirmiş, 1906-cı ildәn aktyor kimi dә fәaliyyәt göstәrmişdir. «Nicat» cәmiyyәti adından Ü. Hacıbәyova «Leyli vә Mәcnun» operasına görә mükafatı o tәqdim etmişdir. Ü. Hacıbәyovun yaradıcılığına daim diqqәtlә yanaşırdı. 

Mehdi bəy Hacınski 28 may 1918 – 17 iyun 1918-ci ilədək olan 1-ci kabinetdə xarici işlər naziri vəzifəsində çalışmışdır. 1919-cu ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamentinin katibi olmuşdu.