Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Amanova Almaz
(Azerbaijan State Academic Drama Theatre)

Almaz Huseyn qizi Amanova was born in Sumgait, on 29th of November. She graduated from the faculty of drama and cinema actor of the Azerbaijan State University of Culture and Arts in 1987. She had worked in Sumgait State Drama Theatre from 1987 and here she created some roles such as - Nəzifə («Uca dağ başında» V.Səmədoğlu), Bonka («Dörd əkiz» P.Pançev), Pişik («Öz xoşuna yaşayan pişik» R.Kiplinq), Ayatın anası («Dəyirman» M.Süleymanlı), Sonka («Diribaş adamlar» V.Şukşin), Mələk («Müvəqqəti ər» R.N.Güntəkin), Arinina («Uşağa bir «3» yazın» A.İvaşenko), Mehran («Qınamayın məni» Ş.Arif), Gülnarə müəllimə («Dərs» R.Səməndər), Saimət («Varlı ev» G.Xuqayev), Gülçöhrə («Arşın mal alan» Ü.Hacıbəyov), Həlimə («Yanmış evin nağılı» A.Həsənoğlu), Şərəfnisə («Müsyö Jordan və dərviş Məstəlişah» M.F.Axundzadə), İkinçi aktyor («Portret cizgiləri» S.Rüstəmxanlı), Saimət («Varlı ev» G.Xuqayev), Gülçöhrə («Arşın mal alan» H.Hacıbəyov), Şərəfnisə («Müsyö Jordan və dərviş Məstəlişah» M.F. Axundzadə), Ceyran xanım («Xacə şah» J.Kevr), Bahar («Kimdir müqəssir?» Ə.Haqverdiyev), Nisə xanım («Lənkəran xanının vəziri» M.F.Axundzadə), Sevinc («Krallar» A.Babayev), Qəndab («Subaylarınızdan görəsiniz» İ.Məlikzadə).

She had worked in Academic Drama Theatre from 1999. Her main roles - Second girl («night of to remember Socratus » Ç.Aytmatov), Şiranə and Çiçək («Burla Xatun» N.Xəzri), Zulya («persons of the world » Hidayət), Dancer («Aydın» J.Jabbarly), Şəmsə («Ədirnə Fəthi» C.Cabbarlı), Zulya («persons of the world » Hidayət), Siyan Şi («Sword cutting ourselves » B.Vahabzadə), Arikiya («Fedra» J.Rasin), Fizzə («Dirilən adam» Mir Cəlal), Oppositionist girl («Hərənin öz payı» H.Qoca), Brüsselli qadın («Brüsseldən məktublar» H.Həsənov), Səltənət bəyim («Hökmdar və qızı» İ.Əfəndiyev), Güləndam («Ölüləri qəbristanlıqda basdırın» İ.Şıxlı), Life («Second voice» B.Vahabzadə), Gövhər («Füzuli və Əsmər» M.M.Seyidzadə), Fizzə («Dirilən adam» Mir Cəlal), Nəzakət («Boy çiçəyi» İ.Əfəndiyev). Her TV films- «Sürəyya» (Gülçöhrə), « Attack » (pregnant woman), «My white city» (Nərgiz), «Ağ dünya» (Ana), «Lost part» – İran (İradə), «Gun» – Mosfilm (Village woman), «girls without adress» (Gülnarə), «M.F.Axundov» (Fətəlinin analığı), «Secret» (Suğra xala), «Qaçaq Süleyman» , «Don t cry!» (Captive woman), « Addition influence » (Xatirə), « Merchants » – İran (Nərgiz), «Turnings» (Sənəm), « Dark flower » – Türkiyə (Səriyyə).