Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Dövlət teatrları
Ganja State Drama Theatre

In the Ganja city the first interest to theatre profession has been shown by local intellectuals at the end of the nineteenth century . In 1899 building called Theatre has been given to the actors. Local intellectual, teacher, dramatist author of the first booklet about theatre Mirzə Məhəmməd Axundzadə (Axundov. 1876 - 1923) has done efficient works in the theatre progress process. His "Səd Vəqqas" ("Səd ibn Vəqqas") play was put on stage in Baku and Tiflis. The main goal of the collective is to propagate the enlightenment ideas, to assist to poor pupils studying in the schools in the city, To gather means for getting books to libraries. "Ganja Muslims Drama Assembly " theatre troupe consisted of amateurs has been created by intellectuals initiative in 1906. Actors such as Hüseyn Ərəblinski, Sidqi Ruhulla, Hüseynqulu Sarabski, Cəlil Bağdadbəyov oftehn came to Ganja to perform spectacles. Thanks to such cultural connections Meshedi Jamil Amirov who lived in Ganja wrote the operetta "Seyfəlmülk". In 1920-32 in the activiyty of the troupe began new step.

Spectacles such as Mirzə Fətəli Akhundov "Hacı Qara", "Xırs quldurbasan" and "Molla İbrahimxəlil kimyagər", Nəcəf bəy Vəzirov "Müsibəti-Fəxrəddin", "Pəhlivanani-zəmanə" and "Ağa Kərim xan Ərdəbili", Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev "Millət dostları", "Ağa Məhəmməd şah Qacar", "Pəri cadu" və "Ac həriflər", Nəriman Nərimanov "Nadir şah", "Bahadır və Sona" and "Dilin bəlası" ("Şamdan bəy"), Hüseyn Javid "Maral", "İblis", "Şeyx Sənan" and"Knyaz", Jafar Jabbarlın "Aydın", "Vəfalı Səriyyə", "Oqtay Eloğlu", "Sevil" and "Od gəlini", Üzeyir bəy Hacıbəyov "Leyli və Məcnun", "Əsli and Kərəm", "Şah Abbas və Xurşid banu", "Ər və arvad", "Məşədi İbad" and "Arşın mal alan", Şəmsəddin Sami "Dəmirçi Gavə", Jan Batist Molyer "Don Juan" and "Vasvası xəstə", Vano Mçedaşvili "Qaçaq Kərəm", İvan Turgenev "Pulsuzluq " and others were included in the repertoire of the theatre in different years.

At the end of the 1920th years between amateurs earning achievements from point of view professionalism were one of the biggest playwrights of the future - Ədil İsgəndərov, İbrahim Həmzəyev, Barat Şəkinskaya, Qulam Qoşqarlı, Mikayıl Davudov, Kərim Sultanov, Əsəd Şeyxzamanov, Abbas Məmmədov, İsmayıl Əfəndiyev . Even Adil Iskenderov and Ibrahim Hamzayev got education at the Baku Theatre School. In 1932 they had shown initiative to open State Drama Theatre named after Hudeyn Arabslinsky in Ganja and they had prepared interesting repertoire consisted of a few spectacles. In 1932 Baku workers theatre was removed to Azerbaijan`s ancient city Ganja and these have realized initiatives of the amateurs in the another form.

Creative staff of the theatre Baku Turkish Worker-Peasant Theatre came to Ganja in 1933. Stock of different technical equipment, sceneries, properties pl and butafor has been brought on 4th and 5th January. As there was not theatre building for playing of the spectacles , rather fit clubs had been stopped for new collective to repair from January. And because of it ``Sinema`` cinema has been given to State Drama Theatre. to creative staff of the theatre have been accepted local amateurs, too. Basic spectacles of the Baku theatre repertoire have been restored coming of new actors. Head producer of the theatre Abbasmirze Shapirhzadeh (was an Azerbaijani actor, film director and film editor, and Honoured Artist of the Azerbaijan SSR) put "Şeyx Sənan" by Huseyn Javid and "Yaşar" by Jafar Jabbarly and "Namus" by Alexander Shirvanzadeh spectacles on stage in Ganja. Spectacles such as "Hind qızı" (Əbdülhəq Hamid), "Özgə uşağı" (Vasili Şkvarkin), "Cancur Səməd" (Jan Batist Molyer), "Fahişə" (Viktor Marqaret) were included in the repertoire of the theatre.

Actor studio has been organized under the theatre this year. Also department of Young Spectators Theatre has been organized to forming interests to theatre art of the school pupils and juveniles. Young actor Əjdər Sultanov appoint artistic director there. Department had soon built its repertoire. This plays have been taken from Baku Ganja State Drama Theatre. Repairing building has been returned in at the end, 1935 and in the new place of the theatre has been held a solemn meeting on the 25th of December. Next day new head producer put on stage spectacle "Od gəlini" by Jafar Jabbarly. Remarkable head producers such as Həbib İsınayılov, İsmayıl Əfəndiyev, Ağəli Dadaşov, Həsən Ağayev had worked at the theatre in different times till 1942, autumn.

During this time theatre has presented spectacles such as Mirzə Fətəli Axundzadə "Lənkəran xanının vəziri", Cəfər Cabbarlı "Almaz", "Sevil", "1905-ci ildə", Cəlil Məmmədquluzadə "Ölülər", Mirzə İbrahimov "Həyat", "Madrid", Səməd Vurğun "Vaqif", "Fərhad və Şirin", Sabit Rəhman "Toy", "Xoşbəxtlər", Qurban Musayev "Şərqin qalası", Məmmədhüseyn Təhmasib "Bahar", Jan Batist Molyer "Jorj Danden", Mixail Lermontov "İki qardaş", Fridrix Şillerin "Qaçaqlar", Aleksandr Puşkin "Daş qonaq", Vilyam Şekspir "Otello", Lev Şeynin və Tur qardaşları "Üzləşdirmə", Georgi Mdivanin "Vətən namusu" .

Mehdi Mammadov ( 1918-1985) has a special role among national producers he got his higher education in Mosacow. In 1940 he put on stage Mammad Huseyn Tahmasib`s drama ``Spring`` ( Bahar) in Ganja State Drama Theatre as graduation work. In Ganja theatre he produced ``Madrid`` ( M.Ibrahimov), ``Intigam`` ( Revenge) , ``Gatir Mammad``( Zeynal Khalil), ``Vagif`` ( S. Vurgun), ``Toy`` ( A Wedding party) ( Sabit Rehman) and etc.

Besides those M.Mammadov had produced ``The Lower Depths`` by Maxim Gorky and ``My Hope`` by M.Shartov in state Russian Drama Theatre. In the past M.Mammadov was an actor and he had performed roles such as Hadjy Ahmed ( ``Almas`` by J. Jabbarly), Nezmanov ( ``Innocent as Charged`` by A. Ostrovsky) and etc. in 1960 he got a position of Professor. M. Mammadov is the author of books such as ``The Aesthetic problems of Azerbaijan dramaturgy``, ``Theatre Thoughts`` , ``His Star of art`` and others.