Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr təhsili   Mühazirə mətnləri
"Dram nəzəriyyəsi" fənnindən imtahan sualları

1. Dram nəzəriyyəsinin predmet və vəzifələri.

2. "Dram" terminin mənaları

3. Antik dövrdə dram nəzəriyyəsi.Aristotelin "Poetika" əsəri

4. Aristotelin "Poetika" əsərində təqlidə münasibət

5. Aristotelin "Poetka" əsərində tarix və poeziyaya dair mühakimələr.

6. Antik dövrdən sonrakı dram nəzəriyyəsi.

7. De kualen traktatı.

8. Maarifçilik dövrünün dram nəzəriyyəsi.

9. Dram nəzəriyyəsinin XYIII əsrdə maarifçilik ideologiyası ilə əlaqəsi.

10. Maarifçilik dövründə Aristotelin dram nəzəriyyəsinə münasibət.

11. Dram nəzəriyyəsinin öyrənilməsində Lessinq və Didronun rolları.

12. "Müasirlik" sözünün mənası.

13. Klassik əsərlərdə müasirlik.

14. Tarixi mövzularda yazılmış səhnə əsərlərində müasirlik.

15. Teatr məkanlı-zamanlı sənət kimi.

16. Maarifçiliyin təzahür xüsusiyyətlərini göstərən keyfiyyət və kəmiyyət amilləri.

17. Estetik kateqoriyalar. Onların növləri.

18. Dramatiklik estetik kateqoriya kimi.

19. Tragiklik və komiklik həyatda və cəmiyyətdə.

20. Tragiklik və komikliyin faciə və komediya janrlardan fərqləri.

21. Tragiklik və komiklik bir-birlərini rədd edən kateqoriyalar kimi.

22. Həyatda tragiklik və komiklik.

23. İncəsənətdə tragiklik və komikliyin ümumiliyi.

24. Tragiklik ilə komiklik arasında əlaqə.

25. Ədəbi növlər.

26. Eposun növləri və onların xüsusiyyətləri.

27. lirika və onun xüsusiyyətləri.

28. Dram ədəbi növ kimi.

29. Dramın eposdan oxşar və fərqli xüsuyyətləri.

30. Dramaturji obraz. Onun lirik və epik obrazlardan fərqi.

31. Dramatik dialoqun təsirli təbiəti.

32. Dramatik əsərdə söz və onun vəzifəsi.

33. Hərəkətin vahidliyi.

34. Dramın vahid hərəkəti. Dramda yardımçı xəttlərin funksiyaları.

35. Dramatik düyün.

36. Dramatik hərəkətin mənbəyi. Ekspozisiya və zavyazka (açılış).

37. Dramatik əsərdə ekspozisiyanın vəzifəsi.

38. Ekspozisiyanın növləri və onların xüsisiyyətləri.

39. Dram əsərlərində birinci pərdənin vəzifəsi.

40. Vasitəsiz ekspozisiya.

41. Vasitəli elspozisiya.

42. Tənqidi realizm dövründə proloqa münasibət.

43. Dramatik konfliktin mahiyyəti.

44. Konflikt dramın əsası kimi.

45. Dramda kolliziya və konflikt.Onların xüsusiyyətləri

46. Dramda xarakter xüsusi bir problem kimi.

47. Dramdakı xarakter ilə epik əsərlərdəki xarakterin fərqi.

48. Dramın ümumi quruluşu.

49. Dramatik mübarizədə mərkəzi və yardımçı xəttlər.

50. Mübarizənin ana xətti.

51. Dramatik əsərlərdə paralel mübarizə

52. Dramatik əsər mübarizənin əksi kimi.

53. Gözlənilməzlik və əsaslandırma.

54. Peripetiya

55. Dramatik mübarizə - "təkbətək" vuruşmadır.

56. Dramatik mübarizənin vəzifələri.

57. Dramatik səhnənin inkişafı.

58. Dramatik səhnənin növləri : əsas və yardımçı səhnə. Onların vəzifələri.

59. Dramda kütləvi səhnələr. Onların vəzifələri.

60. Dramatik replikanın quruluşu.

61. Replikanın məqsədəyönlüyü.

62. Pyesdə açıq dialoqlu səhnə.

63. Vasitəli dialoq.

64. Replikaların tədqiqi, araşdırılması.

65. Dramatik replikanın ritirik xarakteri

66. Lirika dramatik dialoqun elementi kimi.

67. Dramatik dialoqun epik elementləri.

68. Replikanın zərbəliyi, mühümlüyü, təciliyi.

69. Süjet və xarakter.

70. Süjet və fabula.

71. Fabulanın xarakterdən mühümlüyü.

72. Realist xarakteristika.

73. Xarakteristikanın növləri.

74. Xarakreristikanın təhlili.

75. Janrın təsnifatı.

76. Tragediya janrının inkişaf mərhələləri.

77. Tragediya konfliktləri və xarakterlərin özünəməxsusluğu.

78. Esxil, Sofokl və Evripid tragediyalarının xüsusiyyətləri.

79. Şərqdə tragediya janrı.

80. İntibah dövrünün tragediyası.

81. Tragediya janrı P.Kornelin və J.Rasinin yaradıcılığında.

82. Ümumdünya tragediyasının inkişafında rus dramaturgiyasının rolu.

83. Tragediyanın konflikti.

84. Tragediyanın qəhrəmanı.

85. V.Şekspir tragediyalarının xüsusiyyətləri.

86. Komediya janrı.

87. Komediyanın gülüşdən fərqi.

88. Komediya janrının inkişaf yolu. Komediyanın növləri.

89. Tarixi drama.

90. İntubah dövründə tarixi dram.

91. Azərbaycanda tarixi dram

92. Tarixi dram janrının xüsusiyyəti.

93. Melodrama janrı.

94. Melodrama janrının inkişaf mərhələləri.

95. Melodrama janrının intibahı.

96. M.Qorki və A.V.Lunaçarskinin melodramaya münasibətləri.

97. Vodevil janrı.

98. Vodevil janrının inkişaf yolu.

99. Azərbaycanda vodevil janrının inkişaf mərhələləri.

100. XX əsrin 10-cu illərində yaranmış Azərbaycan vodevillərinin xüsusiyyətləri.

101. V.Q.Belinski vodevil janrı haqqında.

102. Azərbaycan vodevillərinin xüsusiyyətləri.

103. Vodevildə musiqili kupletlərin rolu.

104. Vodevilin personajı.

105. Vodevildə aktyor bacarığı.