Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D Muzey ekspozisiyası Virtual tur Ensiklopedik teatr lüğəti Saytoqrafiya Epistolyar irs  

Musiqi və teatr   BəstəkarlarRamiz Mirişli
(1934)

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ramiz Mirişli xalq arasında gözəl mahnı və romansların müəllifi kimi tanınır. "Oxu tar" (sözləri M.Müşfiqindir.) "Salam kür çayı" (sözləri C.Məmmədovundur) mahnıları meydana gəldiyi gündən dillər əzbəri olmuş, bəstəkara ümumxalq məhəbbəti qazandırmışdır.

R.Mirişli Naxçıvanda anadan olmuş və uşaqlıq illərini orada keçirmişdir. Orta musiqi məktəbini bitirdikdən sonra o, Bakıya gəlir və A.Zeynallı adına musiqi texnikumunun kamança sinfində təhsilini davam etdirir. Məhz bu illərdə onda bəstəkarlığa həvəs oyanır. Yaradıcılıq yolunda ilk addım atan Mİrişli artıq texnikumda oxuya - oxuya bir sıra mahnılar, fortepiano üçün kiçik pyeslər yazır.

Təhsilini bitirdikdən sonra o, bir müddət Naxçıvanda müəllimlik edir. Lakin bəstəkarlığa olan həvəsi onu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına gətirib çıxarır. Burada o, C.Hacıyevin sinfində bəstəkarlıq texnikasına yiyələnir. Təhsil illərində o, fortepiano triosu, kvartet, romanslar, diplom işi kimi simfonik poema bəstələyir. Müstəqil yaraldıcılıq yoluna qədəm qoyduqdan sonra bəstəkarın qələminə məxsus iki simfonik poema (1972, 1980), kamera orkestri üçün "Simfoniya" (1974), tar və simfonik orkestr üçün yazdığı konsert əsəri artıq Mirişlinin böyük istedadından xəbər verir. Bəstəkar başqa janrlarda da qələmini sınamışdır. Xalq çalğı alətləri üçün süitalar, üvertüralar, musiqi lövhələri, mahnı və rəqs ansamblı üçün süita, məktəblilər üçün xoreoqrafik şəkillər, dram pyesləri ("Bahar qızı", "Vicdan", "Dağlarda işıq" və s.) üçün musiqi parçaları bu qəbildəndir.

Bəstəkarın mahnıları təbiiliyi, səmimiliyi, emosional təsir gücü ilə seçilir. "Gülsarə" (sözləri M.Əliyevindir), "Qızqayıt" (sözləri R.Zəkanındır), "Salam, Kür çayı" (Sözləri C.Məmmədovundur), "Naxçıvan təranəsi" (sözləri İ.Səfərlinindir) və s. bu qəbildən olan mahnılardır.

Ramiz Mirişlinin lirik səpgili mahnıları xüsusilə fərqlənir. "Dalğalar", "Həyatım gəl", "Bulağa gəl", "Səni tapdım", "Bayram axşamları" mahnılarında sanki insanın duyğuları baharın ətrilə cilalanır, yeni çiçəklənən məhəbbətin təravəti duyulur.

Bəstəkar Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı üçün rəngarəng əsərlərin, mahnı, kino və dram musiqisi sahəsində yetkin əsərlərin müəllifidir. Uzun müddət ictimai və pedaqoli fəaliyyətlə məşğul olan bəstəkar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bəstəkarlıq təşkilatının sədri, həm də Dövlət Televiziya şirkətində musiqi şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışmış, 20 ildən artıqdır ki, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Koservatoriyasında dərs deyir.